University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Ondersteuningsdienste & Administrasie

Buro vir Institusionele Navorsing en Beplanning (BIRAP)

Centre for the Study of Aids (CSA)

Departement Akademiese Administrasie

Departement Biblioteekdienste (voorheen Akademiese Inligtingsdiens)

Departement Fasiliteitebestuur 

Departement Finansies

Departement Inligtingstegnologiedienste

Departement Koshuisaangeleenthede en Akkommodasie

Departement Onderwys Innovasie 

Departement Menslike Hulpbronne 

Departement Navorsingsondersteuning

♦ Departement Studentesake

♦ Departement Universiteitsbetrekkinge

    ♦ Bevordering: Alumniverhoudings

    ♦ Bevordering: Fondswerwing

    ♦ Kommunikasie en Bemarking

Departement Veiligheidsdienste

Eenheid vir Gemeenskapsdiens

Verkrygingsafdeling divisie

♦ Kantoor van die Registrateur (sluit in Argief en Regsdienste)

Marknavorsingskantoor

♦ Internasionale Kantoor

Kliëntedienssentrum (KDS)

Kwaliteitseenheid

Risikobestuur & Interne Oudit

TuksSport