University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

Nuwe dekane word aangestel

 

Die termyne van die dekane van vier van die Universiteit se nege fakulteite het deur die loop van 2009 verstryk en 'n werwings- en aanstellingsproses moes plaasvind om, waar toepaslik, termyne te hernu of nuwe kandidate vir hierdie posisies te werf.

 

Die reglement met betrekking tot die aanstelling van dekane en adjunkdekane maak daarvoor voorsiening dat 'n dekaan se aanstelling na 'n aanvangstermyn van vier jaar vir 'n volgende termyn verleng kan word na oorlegpleging met die fakulteit en op aanbeveling van Hoofbestuur. Na 'n tweede termyn word die pos egter weer geadverteer en mag 'n dienende dekaan, indien hy/sy in 'n verdere termyn belangstel, aansoek doen en word hy/sy saam met ander moontlike aansoekers oorweeg volgens die vasgestelde prosedure.

 

Prof Gerry Swan van die Fakulteit Veeartsenykunde se aanstelling is vir 'n tweede vierjaartemyn hernu. Prof Roelf Sandenbergh, wat reeds twee termyne as dekaan van die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie gedien het, was die enigste aansoeker vir die posisie, en is na afloop van die keuringsproses vir nog 'n termyn aangestel.

 

In beide die fakulteite Gesondheidswetenskappe en Teologie het die Staande Komitee van die Raad na 'n eerste werwingsrondte besluit – op grond van strategiese oorwegings – om nie aanstellings te maak nie en oor 'n wyer spektrum vir hierdie poste werwing te doen. 'n Werwingsagentskap is genader om behulpsaam te wees met die soektog na 'n geskikte kandidaat as dekaan van Gesondheidswetenskappe en 'n hele aantal potensiële kandidate is geïdentifiseer. Die keuringsproses is tans aan die gang en 'n aanstelling sal so spoedig moontlik in 2010 gemaak word. Die dekaansposisie in die Fakulteit Teologie sal heradverteer word ten einde geskikte kandidate vir hierdie posisie te werf en so spoedig moontlik in 2010 'n aanstelling te kan maak.

In beide hierdie fakulteite is oorbruggingsmaatreëls getref om te verseker dat die fakulteite soos normaalweg kan funksioneer totdat die nodige aanstellings gemaak is.