University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

UP bedank donateurs wat beurse moontlik maak 

 

Korporatiewe en privaat donateurs speel 'n baie groot rol in die voorsiening van beurse aan die Universiteit van Pretoria. As blyk van waardering en om donateurs en beurshouers 'n geleentheid te gee om mekaar te ontmoet, het die Departement vir Institusionele Bevordering op 18 September 'n funksie by die Edoardo Villa-museum aangebied.

 

Prof Chris de Beer, Waarnemende Visekanselier en Rektor, het die donateurs en studente toegespreek en gesê, “Die Universiteit van Pretoria het diepe waardering vir die ruim donasies vir beurse wat van maatskappye, die regering, alumni en vriende van die Universiteit ontvang word. Ons erken die enorme rol wat hulle speel om te help in die voorsiening van noodsaaklike vaardighede vir die toekomstige groei en welvaart van ons gemeenskappe en land.”

 

Prof De Beer het verder genoem dat 'n beurs aan 'n student baie verder strek as die individu wat ondersteun word. Statistiek dui aan dat donateurs 'n direkte en meetbare impak het op die bruto binnelandse produk van 'n land deur selfs net een student te help om 'n graad te verwerf.

 

Die Universiteit ondersteun 'n groot aantal studente in die vervulling van hul drome om grade te verwerf. In 2008 het finansiële hulp 47.35% van die totale klas- en akkommodasiegelde gedek. Dit word verteenwoordig deur R404 miljoen wat in die vorm van 47 268 beurs- en leningtoekennings voorsien is. Sowat 7 507 beurstoekennings is deur eksterne bronne befonds, terwyl nog 23 284 beurse uit UP se eie fondse toegeken is. Beurse sluit alle studierigtings op voor- en nagraadse vlak in, alhoewel die Universiteit sterk fokus op die bevordering van navorsingsgedrewe nagraadse studies. Nagraadse beurs- en leningtoekennings vir 2008 het R124 miljoen beloop.

 

Die keuse van die uitgawes wat gedek word, is die donateur se voorreg en sluit gewoonlik klasgelde, akkommodasie en maaltye, boeke en onderhoudstoelaes in. Sekere donateurs voorsien egter die Universiteit van fondse wat UP volgens eie goeddunke moet aanwend. Eksterne verskaffers van finansiële hulp verkies al meer om studente op hierdie wyse te ondersteun om te verseker dat die fondse op 'n geskikte wyse aangewend word. 

 

Die impak wat donateurs op studente se lewens maak, is by die funksie verwoord deur Keshia Dharmaratne, 'n derdejaar-LLB-student aan die Universiteit en immigrant van Sri Lanka, wat die donateurs bedank het namens die 86 studente wat die funksie bygewoon het: “Namens die studente, bedank ons die donateurs vir die ongelooflike werk wat julle doen, en dat julle ons lewens verander en ons toekoms help vorm. Julle ondersteuning gaan definitief invloedryke persoonlikhede vorm in hierdie land, waar studente uiteindelik posisies met groot verantwoordelikhede beklee, en dit het ook groot betekenis in hul lewens en die lewens van die mense wat hulle dien. Ek onderneem om die Engelse konsep van "paying forward" toe te pas deur eendag ook tot die Alumni Beursfonds by te dra uit erkenning vir die geleentheid wat ek met hierdie beurs ontvang het.”

       
Keshia Dharmaratne bedank donateurs.         Beurshouers praat met Theunis Duvenage (links) van SS Profiling
                                                                       (Edms) Bpk.